קרע במניסקוס

by ערן רשף, Tuesday, May 11, 2010, 23:40 (3672 days ago) @ אלי

השיקום צריך לקחת בין חודש וחצי לחודשיים אם לא יהיו סיבוכים מיוחדים. שיקום לקרע ברצועה הצולבת הקדמית בד\"כ לוקח בין 5 ל9 חודשים והוא הרבה יותר מורכב.

בהצלחה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum