קרע ברצועה צולבת

by ערן רשף, Sunday, October 28, 2018, 13:03 (699 days ago) @ שי

באופן כללי 50% מהמטופלים משתקמים חזרה לספורט מלא גם ללא ניתוח. יש הרבה מרכיבים שצריך לקחת בחשבון כמו סוג הספורט, גיל המטופל, טראומות קודמות וכו׳. יחד עם זאת, הסיבה העיקרית היא בדר״כ חוסר יציבות אקטיבי של הברך, כלומר אם היא ״בורחת״ במהלך ספורט או ביומיום.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum