פענוח mri והמלצה אם לעבור ניתוח

by ערן רשף, Monday, March 05, 2018, 13:51 (940 days ago) @ Mayaf

ההחלטה אם לבצע ניתוח מתבססת לא רק על ממצאי בדיקת ההדמיה שלך אלא בעיקר על התפקוד עצמו, חוסר יציבות ובדיקה פיזיקלית. אשמח להיפגש איתך, לשוחח על העניין בצורה מסודרת ולבדוק את המצב לאשורו


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum