שיתוק שריר האיליופסואס לאחר ניתוח בירך

by ערן רשף, Sunday, December 10, 2017, 21:50 (806 days ago) @ יניב

אני לא אוכל לענות לך ללא מידע נוסף. צריך לשבת ולשוחח על זה בצורה מקצועית בקליניקה. ראיתי מקרים בהם נצפתה אתרופיה של הפסואס לאחר ניתוחים דומים אבל צריך לקחת בחשבון את צורת הניתוח, מה התבצע, האם יש מעורבות של גב, האם יש אתרופיה של שרירים נוספים, האם יש סימפטומים אחרים (נימול/ חוסר תחושה לאורך הירך והשוק, היעדר רפלקסים) ועוד.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum