קרע בשריר התאומים

by ערן רשף, Tuesday, November 21, 2017, 16:18 (788 days ago) @ שי

בדר"כ זמן ההחלמה הוא בין 3-4 שבועות תלוי בחומרת הקרע ותנאים מקדימים נוספים. ע"מ לתת פרוגנוזה ספציפית האם ניתן להמנע מניתוח, צריך להיפגש ולשוחח על כל אותם תנאים מקדימים שעלולים להשפיע על המצב


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum