מתלבט לגבי לימודי פיזיותרפיה

by ערן רשף, Friday, March 10, 2017, 20:43 (1297 days ago) @ סער

אני חושב שקצר הדף מלהכיל את כל התשובות שאתה מחפש. אני מציע שתשב אחד על אחד מול פיזיותרפיסט שאתה מכיר/ סומך עליו ותדונו בכל הנושאים הללו.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum