נקע בקרסול

by דוד, Tuesday, November 22, 2016, 22:43 (1528 days ago)

ערן, האם הפרוצדורה אחרי נקע היא לחמם או לקרר? נקעתי את
הקרסול במשחק כדורסל לפני שעה ואני לא יודע מה לעשות


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum